เรือโบราณ 1,000 ปี และศาลพันท้ายนรสิงห์ บนเส้นทางคลองมหาชัย ไปสมุทรสาคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม   
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 06:31 น.

??????? 

 

       ???????????????? 1,000 ???????? ?????????????????? ??? ?.?. 1500 ?????????????????????????? ???????????????????????????? 7.5 ???????? ??????? 6 ?. ?????????????? ?. ????? ?. ?????????

       ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

???????????

      ????????????????????????? ???????????????? ??????????????????? ?????????? 20 ?. ???????? ??? 17.65 ?. ??????? 60 x 70 ??. ???????????? 17.77 ??. ????????? 53-101 ??. ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????

       ????????????????????????????? ???????????????????????????????

      ??????????????? ???????????????????????????????? ??? Amphora ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????? 4 ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       ????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ?????????????? ????????????????? ??????? ???????????????????? ????????? ??????? “????”

      ???????????????? ???????????????????????? ???? ?????????? ?????? ????????? ?????? ????????????????? ????????????? ???????

      ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????

???????????

??????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????

        ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????

       ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?.?. 1303 ?????????????

       ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       ???????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ?.?. 1150-1250 ????????????????????????????????????????
???????????????? 500 ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
       (??????????????????????? ????????? ?????? ???? 1,000 ???????? ?????????? ??????????????????????? ??? ???????? ?????????????? ???????????????????????????? ??????????????? 20 ?????????????? 26 ??????? 2556 ???? 47)

jordan 11 low bred low georgetown 11s jordan 11 low bred jordan 13 low hornets low georgetown 11s low bred 11s jordan 5 metallic silver low georgetown 11s low georgetown 11s low georgetown 11s jordan 11 low bred low bred 11s jordan 13 low hornets metallic silver 5s jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown jordan 11 low georgetown low georgetown 11s jordan 5 metallic silver low georgetown 11s
nike air max 1 nike roshe run nike air max nike air max 90 air max fille nike free run homme christian louboutin uk michael kors uk nike air max air max 1 femme christian loubotuin outlet air max 90 pas cher nike free run pas cher nike roshe run noir louboutin shoes nike run roshe air max one pas cher michael kors sale nike air max 90 nike roshe run pas cher

การค้าทางทะเล ยุคอยุธยา

       อยุธยาหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ การค้าขายกับนานาชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปจะลดน้อยถอยลงไป

      แต่ราชอาณาจักรสยามก็มิได้อยู่ในลักษณะปิดประเทศ เพราะยังคงทำการค้าขายกับประเทศอื่นๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะกับจีน ทำให้รายได้ที่เข้าพระราชอาณาจักรไม่ต่างไปจากแต่ก่อน

       เป็นผลให้มีการขยายตัวของชุมชนในระดับหมู่บ้านและเมืองตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วไปในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีการขุดซ่อมคูคลองเพื่อการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นต่างๆ กับเมืองและเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น

      แน่นอน เส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ำแต่ดั้งเดิมสืบจากยุคทวารวดีก็ยิ่งทวีความสำคัญ และได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากจะเป็นเส้นทางสำคัญในการสงครามแล้ว ยังอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้าขาย ทั้งภายนอกและภายในด้วย ดังจะเห็นว่ามีการปรับปรุงเส้นทางน้ำเป็นระยะๆ เช่น

      สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-72) ขุดซ่อมคลองสำโรงและคลองทับนาง,สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-89) ขุดคลองลัดที่บางกอก, ฯลฯ

      ครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ. 2245-51) ขุดคลองมหาชัย บริเวณเดียวกับเส้นทางเรือโบราณ 1,000 ปีนั่นเอง

1เรอโบราณพนป 
ซากกระดูกงูเรือโบราณ 1,000 ปีมาแล้ว ที่ชาวบ้านขุดพบ
จมอยู่ใต้โคลนตมนากุ้ง หลังวัดวิสุทธิวราวาส
ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ไม่ไกลจากศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์

     ความเป็นมาของคลองมหาชัยมีอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่บันทึกเอาไว้คล้ายตำนานหรือนิทานเรื่อง พันท้ายนรสิงห์

     ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. 2247 สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จฯ โดยเรือพระที่นั่งเอกชัยจะไปประพาสทรงเบ็ด ณ  ปากน้ำเมืองสาครบุรี พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ บันทึกว่า

      “ครั้นเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขาม แลคลองที่นั่นคดเคี้ยวนัก แลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่ง คัดแก้ไขมิทันที แลศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นโดนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้า ก็หักตกลงไปในน้ำ”

      นิทานพันท้ายนรสิงห์ พรรณนาอีกยืดยาว แต่โดยสรุปว่าให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์แล้วโปรดให้ “ทำศาลขึ้นสูงประมาณเพียงตา. แลให้เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์, กับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้น, ขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น.”

      ศาลเทพารักษ์ที่ตำบลโคกขาม, ก็มีปรากฏมาตราบเท่าทุกวันนี้.

2เรอโบราณพนป
ศาลพันท้ายนรสิงห์และศาลเจ้าแม่ศรีนวล (รูปเก่า พ.ศ. 2530)
ซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่หัวนาเกลือเก่าริมคลองบ้านโคก
ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
3เรอโบราณพนป
ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ปัจจุบัน) ต. พันท้ายนรสิงห์
อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

ขุดคลองมหาชัย

     เมื่อประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์แล้ว สมเด็จพระเจ้าเสือ ก็ทรงพระดำริว่าคลองโคกขามนั้นคดเคี้ยว คนทั้งปวงจะเดินเรือเข้าออกก็ยาก ต้องอ้อมวงไปไกลกันดารนัก ควรเราจะให้ขุดลัดตัดเสียให้ตรงจึงจะชอบ แต่ยังขุดไม่เสร็จก็เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าท้ายสระเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ แล้วขุดจนสำเร็จ

      การขุดซ่อมเส้นทางคลองด่าน-คลองมหาชัย ต้องมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะเส้นทางในช่วงโคกขามนี้คดเคี้ยวอันเกิดจากการกระทำของธรรมชาติ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ถึงแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญมากด้านตะวันตกเฉียงใต้

      หย่อมย่านบ้านเมืองแถบชายทะเลและลุ่มแม่น้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้  มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ เพราะพื้นที่ติดทะเลและติดเทือกเขา นอกจากนั้นยังมีอาหารลักษณะพิเศษอีกด้วย เช่น กะปิ, น้ำปลา, ปลาทู, ปลาแห้ง ฯลฯ มีบันทึกอยู่ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม

      ย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ดีว่าอาหารพิเศษที่ปรุงมาจากทรัพยากรทางทะเลจากเมืองเพชรบุรีนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคของผู้คนในพระนครศรีอยุธยา

      เส้นทางที่สรรพสินค้าจากปากใต้จะต้องใส่เรือเพื่อลำเลียงสู่พระนครศรีอยุธยาก็คือ เส้นทางคลองด่าน-โคกขามนั่นเอง มีวรรณกรรมกล่าวถึงหลายเรื่อง  เช่น วรรณกรรมของนรินทร์อิน, พระยาตรัง, และสุนทรภู่

       ทั้งหมดนี้ คือ เส้นทางเรือโบราณ 1,000 ปี สืบเนื่องถึงยุคพันท้ายนรสิงห์กระทั่งทุกวันนี้

 4เรอโบราณพนป

แผนที่แสดงเส้นทางคลองด่าน-คลองมหาชัย เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน (ที่สมุทรสาคร)

 

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 20

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 03:31 น.