ตราคณะ

โล่สีแดงมีขอบเป็นสีเงินขลิบทอง ด้านบนขวาเป็นหนังสือพระวรสารและสายประคำ ด้านล่างซ้ายเป็นเครื่องปั่นฝ้ายสีทอง อดกางเขนสีทองบนโล่ ซึ่งล้อมรอบด้วยดอกมาเกอริต และมีคติพจน์ ดังนี้

“ซื่อสัตย์ในคุณธรรม  เข้มแข็งในหน้าที่”

ความหมายสำคัญของสัญลักษณ์
1. กางเขน เป็นเครื่องหมายถึงความรอด ความทุกข์ทรมาน และการสิ้นพระชนม์ของ  พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา 
2. หนังสือพระวรสาร เป็นเครื่องหมายถึงคำสั่งสอนของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับชีวิตของเรา 
3. สายประคำศักดิ์สิทธิ์ของพระนางพรหมจารีมารีอา เป็นเครื่องหมายถึงการภาวนา การติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า
4. เครื่องปั่นฝ้าย เป็นเครื่องหมายถึงแรงงานสตรี เป็นลักษณะเฉพาะในสมัยแรกๆ ซึ่งเป็นการทอผ้าของสตรีที่ทำกันภายในบ้าน เครื่องหมายนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงศักดิ์ศรีของงาน
5. มาลัยดอกมาเกอริต เป็นเครื่องหมายถึงความเรียบง่าย  ความงดงามของสตรีวัยแรกรุ่น และเป็นลักษณะเฉพาะของชาวฝรั่งเศส

ความหมายของคติพจน์
1. คุณธรรม เป็นนิสัยที่ดีของวิญญาณ ความสัตย์ซื่อในคุณธรรมนำเราไปหาพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นเยี่ยงเด็กๆ
2. ความเข้มแข็งในหน้าที่ เน้นความสำคัญของความรับผิดชอบส่วนตัว เน้นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสู่วัยผู้ใหญ่

 ประวัติคณะ | ลำดับเจ้าคณะ | ตราคณะ