พระอัครสังฆราช ยัง ยาโดต์
Archbishop Jean Jadat
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทย-มาเลเซีย-ลาว
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968
ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทย-มาเลเซีย-ลาว
วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1969

ดำรงตำแหน่งเอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทย-มาเลเซีย-ลาว
ระหว่างปี ค.ศ. 1968-1971

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968 กรุงโรมได้ประกาศ แต่งตั้งพระอัคสังฆราช ยัง     ยาโดต์ ชาวเ บลเยี่ยม เป็นสมณทูตประจำประเทศไทย มาเลเซียและลาว ก่อนหน้านี้พระสมณทูตดำรงตำแหน่งประธานกิจการช่วยมิสซังประจำประเทศเบลเยี่ยม

                                วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ พระสมณทูตองค์ใ หม่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ ท่ามกลางผู้ไปต้อนรับอย่างคับคั่ง อาทิเช่น พระอัครสังฆราชยวง, พระอัครสังฆราชเกี้ยน, พระสังฆราชสงวน, พระสังฆราชคาเร็ตโต พระสงฆ์ นักบวช ผู้แทนคณะกิจการคาทอลิก ฯลฯ

                                พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909   ในเมืองบรั สเลส์      เป็นชาวเบลเยี่ยม รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ค.ศ. 1934 สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาเอกทางปรัชญา ที่ลูแวง เคยดำรงตำแหน่งเจ้าวัดและอนุศาสกประจำมหาวิทยาลัยและกองทหาร เคยอยู่ที่คองโกเป็นเวลาหลา ยปี ก่อนรับตำแหน่งพระสมณทูต และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชในปี ค.ศ. 1968

หลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1968 แล้ว        รุ่งขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยัง ย าโดต์ พร้อมกับคุณพ่อลอฟตัส เลขานุการ ได้ไปเยี่ยมศูนย์กลางเทวาห้วยขวาง นายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคระห์ ผู้อำนวยการได้ต้อนรับและนำชมกิจการโดยทั่วถึงพระสมณทูตสนใจงานพัฒนาชุมชนแห่งนี้มาก

วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปเยี่ยมสามเ ณรราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน คุณพ่อฮั่วเซี้ยง อธิการบ้านเณร นำคณะเณรต้อนรับและนำชมกิจการพระสมณทูตรู้สึกพอใจในความเป็นไปของบ้านเณรเป็นอย่างมาก

                                

วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา ณ กระทร วงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ต่อมาวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.1968 คณะแพทย์คาทอลิกเข้าเยี่ยมคำนับพระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง

วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เป็นประธานถวายสหบูชามิสซามโหฬาร วัดเซนต์หลุยส์ร่วมกับพระอัครสังฆราชยวง, พ ระอัครสังฆราชเกี้ยน, พระสังฆราช  บาเยต์, พระสังฆราชสงวน, พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต, พระสังฆราชดูฮาร์ด, พระสังฆราชลังเยร์, พระสังฆราชดรุ๊สสเดร็ก (แห่งเวียงจันทร์), พระสังฆราชอาร์โนด์ (แห่งท่าแข ก) และพระสงฆ์ กว่า 20 องค์

จบพระวรสารแล้วมีการอ่านพระสมณสารตราตั้ง ความว่า พระศาสนจักรเ ล็งเห็นความก้าวหน้าด้านพระศาสนจักรทางภาคตะวันออกไกล จึงโปรดแต่งตั้งให้ พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ดำรงตำแหน่งพระสมณทูต ทั้งนี้เนื่ องจากเห็นความสามารถของพระสมณทูตขณะดำรงตำแหน่งอนุศาสกประจำกองทหารที่คองโกในแอฟริกา  ต่อจากนั้นพระสมณทูตกล่าวเป็นภาษาอังกฤษความว่า ท่านมาเพื่อนำพระวรสารมามอบแก่ประชาชนและทำนุบำรุงกิจการพระศาสนาให้พัฒ นาถาวร ไม่นานมานี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสว่าการแพร่ธรรมเป็นหน้าที่ของพระศาสนาจักรทั้งมวลพระสมณทูตจึงเชิญชวนทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิงและประชาสัตบุรุษให้สมัครสมานพร้อมใจกันดำเนินการแพร่ธรรม

                                จบมิสซาเวลา 18.30 น. ต่อจากนั้น พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะสงฆ์ นักบวชช าย-หญิง ตลอดจนคาทอลิกที่มีส่วนช่วยในงานแพร่ธรรม ณ สำนักพระสมณทูต

                                วันที่ 20-24 มิถุนายน ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เดินทางไปเยี่ยมอัครสังฆมลฑลสิงคโปร์เป็นทางการ

วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1968 โอกาสวันครบรอบปีที่ 5 แห่งสมณภิเษกขอ งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 พระสมณทูตยัง ยาโดต์ ได้ถวายมิสซาเป็นทางการที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

                                

วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้จัดงานรับร องแบบค็อกเทลที่สำนักพระสมณทูต ถนนสาทรใต้ ได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะทูตต่างประเทศ คณะสงฆ์ นักบวชและผู้แทนกิจการฆราวาสแพร่ธรรมไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 พระอัครสังฆราชยวงได้ทำพิธีเสกเครื่องเอกซเรย์ใหม่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร นับเป็ นเครื่องเอกซเรย์เครื่องหนึ่งที่ทันสมัยที่สุด พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้มาร่วมพิธีด้วย           

วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 นายจิตติ สุจริตกุล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ    พระอัครสังฆราชยังยาโดต์ พระสมณทูตประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6  ณ พระตำหนักจิตรลดารโห ฐาน

วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.1968 พระอัครสังฆราชยวง ได้นำพระอัครสังฆราชยัง ยาโ ดต์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของอารามภคินีคณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ คณะนักเรียนตั้งแถวโบกธงต้อนรับ ต่อจากนั้นคณะภคิณีต้อนรับเป็นทางการด้วยการร้องเพลงและอ่านสุทรพจน์ถวายพรแด่พระสมณทูต
 วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1986 ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ร่วมถวายสหบูชามิสซาและเป็นประธานการแห่รูปนักบุญ องค์อุปถัมถ์

                                 วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.1968 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมถวายมิสซาหน้าศพ ท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอั สสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

                                 วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1968 ในระหว่างเยี่ยมสังฆมล ฑลเชียงใหม่ พระอัครสังฆราชยัง    ยาโดต์ ได้ถวายมิสซาที่อาสนวิหาร เวลา 8.30 น. เสร็จแล้วผู้แทนคณะสัตบุรุษกล่าวคำนับ    พระสมณทูตกล่าวตอบและอวยพรแก่ทุกท่าน

                                วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 มีพิธีเสกและเปิดสำนักงานกลางของสังฆมณฑลนคร ราชสีมา โดยพระอั ครสังฆราชอาแลน วังกาแวร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พระอัครสังฆราช  ยัง ยาโดต์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969 ถึงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปเยี่ยมอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง พระ สมณทูตกับพระสังฆราชเกี้ยน โดยสารเครื่อง บินจากกรุงเทพฯ มาลงที่นครพนม ที่นั่นมีคุณพ่อ, ซิสเตอร์และนักเรียนไปคอยต้อนรับ        พระสมณทูตไปเยี่ยมวัดหนองแสง จังหวัดนครพนม แล้วเดินทางไปยังท่าแร่ สกลนคร ได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬารตามประเพณี คือพระสมณทูตนั่งบนคานหาม นำขบวนโดยนักฟ้อนพื้นเมืองประกอบวงดนตรีของ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ แห่โดยประชาชนนับพันไปสู่หอประชุมของโรงเรียนรับพิธีสู่ขวัญตามประเพณีไทย 

                                 วันต่อมา พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ เยี่ยมสามเณราลัย ฟาติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, วัดบ้านจันทร์เพ็ญ ได้รับการต้อนรับอย่างสง่า มีทหาร ตำรวจให้ความอารักขา หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมวัดต่างๆ ในเขตพรรณนานิคมและวานรนิวาส ที่วัดนาบัวสัตบุรุษให้การต้อนรั บด้วยบายสีตามประเพณีพื้นเมือง วันที่ 2 มีนาคม พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ โดย สารเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ 

                                วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1969 ฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล ประจำหมู่บ้านสันติสุข พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมฉลองและ ถวายมิสซา ในโอกาสนี้ได้ตั้งเครดิตยูเนี่ยน และได้เปิดสมาคมที่วัดนี้ด้วย ในพิธีเปิด พระสมณทูตและพระสังฆราชลังเยร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

                                วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1969  พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมพิธีเสกวัดใหม่วัดพระตรีเอกานุภาพ หนอ งหิน จังหวัดนครปฐม  

                                 วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1969 มีพิธีแลกเปลี่ยนหนังสือเพื่ อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับรัฐวาติกัน โดยนายจิตติ สุจริตกุล ร.ม.ต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับ พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ

                                สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยมีการประชุม ณ สำนักอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆ ราชยัง ยาโดต์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในนามของสมเด็จพระสันตะปาปา            วันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่ว มงานเลี้ยงสามัคคี    แพร่ธรรมในโอกาสการสัมมนาพลมารีทั่วประเทศครั้งที่ 3 ติตามด้วยการแสดงเบ็ดเตล็ด เช่นร้องเพลงละครย่อยและดนตรี

                                วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 เจ้าหน้าที่ของคณะมนตรีพร้อมกับคุณพ่อโมริส ยอลี      จิตตาธิการ ได้เข้าพ บ พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ กับคุณพ่อเลขาธิการพระสมณทูตให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ประธานคณะมนตรีได้รายงานให้ทราบถึงความเป็นมาของสมาคมโดยย่อพระสมณทูตสนใจซักถามหลายอย่าง

วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้เป็นประธานถวายมิสซาที่วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เนื่องในวาระครบรอบ 6 ปี แห่งสมณภิเษกขอ งสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  มีพระสังฆราช พระสงฆ์ และสัตบุรุษมาร่วมพิธีอย่างมากมาย

วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้จัดงานรับรองแบบ ค็อกเทลที่สำนักเอกอัครสมณทูต ถนนสาทรได้มีแขกผู้มีเกียรติไปร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
 

สิงหาคม ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้จดหมายถึง บ.ก.สารสาสน์ ใจความว่าในระยะเดือนหลังๆ ที่ผ่านมานี้ไ ด้มีประชาชนชาวไทยหลายคนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาจำนวนมาก จนพระองค์ไม่ทรงสามารถตอบเป็นรายบุคคลได้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรารถนาให้พระสมณทูตแจ้งให้ผู้อ่านสารสาสน์ทราบว่า พระองค์ทรงซาบซึ้งพระทั ยในการแสดงความจงรักภักดีดังกล่าว และทรงขอบพระทัยและอวยพรมายัง      ทุกท่านที่มีน้ำใจแสดงความรู้สึกเช่นนี้ต่อพระองค์

 วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมพิธีอภิเษกพระสังฆราชรัตน์ฯ ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1969 มีพิธีเสกวัดน้อยประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์    เริ่มพิธีเวลา 10.00 น. โดยพระอัค รสังฆราชยวง ประกอบพิธีเสกหลังจากนั้นพระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ถวายสหบูชามิสซาร่วมกับ พระอัครสังฆราชยวง ท่าม กลางพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ นักเรียนและผู้คุ้นเคย มีการแสดงเบ็ดเตล็ดที่หอประชุมของโรงเรียน แล้วผู้รับเชิญต่างรับประทานอาหารพร้อมกัน

                      
วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1969 เวลา 11.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกรับ พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสารตราตั้งในตำแหน่งเอกอัครราชทูตแห่งวาติกันคนแรกประจำพระราชสำนัก      

วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1969  พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปเยี่ยมวัดจั นทบุรีและในโอกาสนี้ พระสมณทูตพร้อมด้วยพระสังฆราชสงวน ประมุขสังฆมลฑลจันทบุรี ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมโรงเรียนลาซาล จันทบุรี พระสมณทูตให้โอวาสแก่นักเรียนให้หมั่นเล่าเรียนและมีความประพฤติดีเพื่ออนาคตข องตัวเองและประเทศชาติ พระสมณทูตได้นำความปรารถนาดีขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา ให้โลกมีเสรีภาพในเร็ววันที่สุด พระสมณทูตได้อวยพรในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส 


วันที่ 26 -28 ธันวาคม ค.ศ. 1969 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้เป็นประธานถวาย     สหบูชามิสซาฉลองครบ 200 ปี ขอ งวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนต่างๆ การแข่งขันกีฬา ตอนค่ำมีวงดนตรีลูกทุ่งและภาพยนตร์
วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1970 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปถึงอุบ ลเวลา 10.20 น.     มีคณะสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษ ตลอดจนผู้แทนโรงเรียนคาทอลิกได้ไปต้อนรับอย่างคับคั่ง  ทางฝ่ายปกครองมีปลัดจังหวัด กรมการจังหวัด และคณะผู้กำกับการตำรวจ ได้ไปให้การต้อนรับและอารั กขาเป็นอย่างดี

ต่อจากนั้นขบวนแห่พระสมณทูตจากสนามบินไปยังบ้านพักพระสังฆ ราชหลังจากพักแล้วพระสมณทูตไปเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ ไปเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด หลังจากนั้นไปเยี่ยมโรงเรีย นอาเวมารีอาและโรงเรียนเยาวเรศศึกษาวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1970 พระสมณทูตไปเยี่ยมวัดบ้านหนองคู วันที่ 29 มกรา คม เยี่ยมบ้านโนนมารีและซ่งแย้ วันที่ 30 มกราคม เยี่ยมเขมราฐ วันที่ 31 มกราคม เยี่ยมบ้านทับไทย ค่ำวันที่ 31 มกราค ม คณะสัตบุรุษอุบลฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับในบริเวณโรงเรียนอาเวมารีอา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมด้วย ตลอดงานมีฟ้อนรำสลับดนตรีของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา


 เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1970 พระสมณทูตได้ถวายมิสซา ให้โอวาสและพระสมณพรแล้วพระสมณทูตอำลาจากสนามบินอุบล   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1971 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมพิ ธีปลงศพคุณพ่อคาเบรียล โรเชอโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางบัวทอง

 วันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1971 พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต์ ได้ไปร่วมพร ะบวชพระสงฆ์ใหม่ที่บ้านเณรยอแซฟ สามพราน              

วันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1971 มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจทั้งหมู่บ้านที่วัดคอนเซ็ปชัญ        สามเสน พระสมณทูตยัง ยาโดต์  ไ ด้ไปเป็นประธานการแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จากวัดคอนเซ็ปชัญมาวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน พลมารีทั้งสองวัด ช่วยกันแบกบุษบกแม่พระ ประกอบพิธีนพวารแม่พระกลางแจ้ง คุณพ่อยอร์ช ยอด พิมพิสาร เทศน์เตือนใจ ต่อจากนั้นเป็น พิธีมิสซามีผู้มารับศีลมหาสนิทมากเป็นประวัติกาล
                                                                                                                  

                                                                                         ข้อมูลจากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1968-1969
                                                                                                     หนังสืออุดมสารปี ค.ศ. 1970-1971
                                                                                   และจากหอจดหมายเหตุอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ