ภาพการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และมีพิธีแต่งตั้งเป็นบุญราศี
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม

พิธีสถาปนาบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000
ที่จตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม อิตาลี

 

 

ภาพบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งแขวนรวมอยู่กับบุญราศี
ของประเทศอื่นๆ ด้านหน้ามหาวิหาร ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 8 เมตร

กลุ่มคนไทยทั้งหมดที่ไปร่วมพิธีสถาปนาบุญราศี ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

(ภาพบน, ล่างซ้าย) พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กำลังอ่านประวัติ
บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นภาษาไทย
(ภาพล่างขวา) สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงสัมผัสแสดงความยินดีกับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
กำลังทักทายกลุ่มคนไทยที่ไปร่วมในพิธี

 

 

บรรยากาศบริเวณจตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
บรรดาผู้แสวงบุญจากประเทศต่างๆ  ได้แก่ บราซิล, โปแลนด์, ฟิลิปปินส์,
เวียดนาม และไทย ซึ่งมาร่วมในพิธีจำนวนประมาณ 100,000 คน

 

 

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  (ภาพซ้าย คนกลาง) พร้อมกับบรรดาพระคาร์ดินัล
และพระสงฆ์จากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย
ร่วมถวายบูชามิสซาพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงปฏิสันถารกับ
พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงปฏิสันถารกับ
คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ซึ่งเป็นหลานของบุญราศีนิโคลาส

 

 

อาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย กำลังอ่านข้อความบางตอน
จากจดหมายของบุญราศีนิโคลาส ที่เขียนจากเรือนจำกลางบางขวาง
ซึ่งแสดงความเชื่อและความศรัทธาของท่าน สลับกับการขับร้องบทสร้อย

บรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ ผู้ร่วมในพิธี

 

 

บรรดาพระสังฆราชจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
ได้แก่ พระคาร์ดินัลไมกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, พระสังฆราชยอด พิมพิสาร,
พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค, พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต,
พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ และพระอัครสังฆราชคายน์ แสนพลอ่่อน

 

 

มุมมองบรรยากาศในพิธีสถาปนาบุญราศีทั้ง 44 องค์  จาก 5 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมในพิธีประมาณ 100,000 คน

 

 

กลุ่มคนไทยประมาณ 400 คน เข้าร่วมในพิธี

คนชรา คนพิการ นั่งรถเข็นรวมกันในที่นั่งพิเศษ

 

 

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
ทรงทักทายบรรดาผู้มาร่วมพิธีอย่างใกล้ชิด ภายหลังพิธีสถาปนา

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงปฏิสันถารกับคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
ผู้ช่วยผู้ดำเนินเรื่องกรณีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ในโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2000
ที่หอประชุมเปาโล ที่ 6 กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ขบวนแห่เครื่องบูชาในพิธีสถาปนา (5 มีนาคม 2000)
(จากซ้าย) คุณวัลลีย์ วงศ์ภักดี, คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ (ถวายพระธาตุ)
และเซอร์ซูซานนา สุพิศ กิจสงวน (หลานของคุณพ่อนิโคลาส)

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ประทับยืน
เพื่อสวดบทพรหมถือสาร พร้อมกับคณะพระคาร์ดินัล
รวมทั้งพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  (ขวาสุด)

กลุ่มคนไทยกำลังโบกธงชาติไทย
 และธงรูปบุญราศีนิโคลาส

 

 

โอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2000 ที่หอประชุมเปาโล ที่ 6 กรุงโรม

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงฉายพระพักตร์ร่วมกับ
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, คุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก,
ซิสเตอร์สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย และกลุ่มนักเรียนไทยที่รำถวาย

พระอัครสังฆราชลุยจี แบรสซาน (อดีตพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย)
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค
คุณพ่อเจมส์ ฟิตซ์แพทริก, คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์, ซิสเตอร์สมจิตร์
ทรัพย์อัประไมย และกลุ่มนักเรียนไทยที่รำถวาย ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงปฏิสันถารกับพระสังฆราช ยอด พิมพิสาร

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงปฏิสันถารกับพระสังฆราช พเยาว์ มณีทรัพย์

 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงปฏิสันถารกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
ทรงปฏิสันถารกับพระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต

 

 

 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงปฏิสันถารกับ พณฯ สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
เอกอัครราชทูตไทยประจำอิตาลี และภริยา