มีชื่อเฉพาะตนว่า ปาน เป็นบุตรเจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บทบาทสำคัญของออกพระวิสุทธสุนทรคือ เป็นราชทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอาณาจักร ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘-๒๒๓๐ การเดินทางไปฝรั่งเศสคราวนั้นเ ป็นเหตุการณ์สำคัญของชาวปารีส เพราะออกพระวิสุทธสุนทรเป็นผู้มีเสน่ห์ เฉลียวฉลาด และวางตัวได้เหมาะสม พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงให้การต้อนรับคณะราชทูตอย่างหรูหรายิ่ง เมื่อเดินทางกลับมาในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้ร่วมมือกับพระเพทราชาต่อต้านนโยบายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง อนุญาตให้กองทหารฝรั่งเศสตั้งฐานทัพในเมืองบางกอก

ออกพระวิสุทธสุนทรได้รับตำแหน่ง
โกษาธิบดี ขุนนางผู้มีอำนาจสูงสุดของอาณาจักร ในเรื่อง การค้าและการต่างประเทศ ในรัช กาลต่อมา คือ รัชสมัยพระเพทราชาได้รับราชทินนามสูงขึ้นเป็น เจ้าพระยาศรีธรรมราช ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๓