ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากร
ที่มีความสามารถสูง เป็นผู้บุกเิบิกศิลปะ
สมัยใหม่และศิลปศึกษาในประเทศไทย

     ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นามเดิมว่า กอร์ราโด เฟโรจี  (Corrado Feroci) เกิด พ. ศ. ๒๔๓๕ ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สำเร็จการศึกษา และเป็นศาสตราจารย์ที่สถาบันการศึกษาศิลปะชั้นสูง แห่งเมืองฟลอเรนซ์ (The Academy of Fine Arts of Florence) ภายหลังได้เดินทางมาเมืองไทยและได้รับการคัดเลือกเป็นประติมากรประจำกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ต่อมาได้ร่วมกับข้าราชการของกรมศิลปากรจัดตั้งโรงเรียนศิลปากรนับเป็นโรงเรียนศิลปะที่แท้จริงแห่งแรกของไทยมีการสอนวิชาศิลปะสองสาขาคือ จิตรกรรมและประติมากรรม ในหลักสูตร ๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จอมพล ป.พิบูลสงครามได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ยกฐานะของโรงเรียนศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะแรกแบ่งเป็นคณะจิตรกรรมและคณะประติมากรรม มีหลักสูตร ๕ ปี ๓ ปีแรกเป็นระดับอนุปริญญา เป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ๒ ปีหลังเป็นระดับปริญญา

  
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้รับราชการในประเทศไทยทั้งหมด ๓๙ ปีเศษถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมอายุได้ ๗๐ ปี นับเป็นผู้สร้างยุคสำคัญของศิลปะไทยขึ้นมา นั่นคือ ยุคศิลป์ พีระศรี เป็นยุคศิลปะซึ่งผู้ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยมองข้ามไม่ได้
 

ภาพประติมากรรมนูนต่ำ ที่บริเวณปีกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นประติมากร


                                                                                                    
                   
                                                                                                                                                         ข้อมูลจากหนังสือ ๑๐๐ รอยอดีต หน้า ๒๒๒-๒๒๓